Selecteer een pagina

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT PAYROLL PROFESSIONALS Belgium bvba

Goed voor elkaar betekent privacy voor elkaar. Als Payroll Professionals vinden wij jouw privacy belangrijk en daarom gaan wij hier goed mee om. Wij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, veilig bewaard worden en dat wij nooit meer informatie opvragen dan nodig is. Wij werken aan een continue verbetering van de bescherming van jouw persoonsgegevens en leven de regels die de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorschrijft na. Middels dit privacystatement geven we jou inzicht in waarom we jouw gegevens verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren, wat jouw rechten zijn enzovoorts.

Over ons

Wij zijn Payroll Professionals en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn
gevestigd aan de Verlatstraat 29, 2000 te Antwerpen. Ons hoofdkantoor is te vinden in Nederland, namelijk aan de Peizerweg 87 te Groningen. Wij als verantwoordelijke organisatie bepalen welke gegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit gebeurt. In sommige gevallen schakelen wij derde partijen in om gegevens te verwerken. Wij zijn echter te allen tijde verwerkingsverantwoordelijk en die rol nemen wij serieus. Daarom maken wij strikte afspraken met die partijen en zorgen wij ervoor dat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is het verwerken ervan?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou. Met andere woorden: de gegevens moeten iets over jou zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer, maar ook over je ziektegegevens of uurloon. Al deze persoonsgegevens zeggen iets over jou.

Deze persoonsgegevens verwerken wij. Hoewel een verwerking nogal specifiek klinkt, is dit een breed begrip. Een verwerking is eigenlijk iedere bewerking van gegevens. Hieronder valt onder andere het raadplegen, het verzamelen, het verwijderen, het wijzigen en het gebruiken van persoonsgegevens. Met andere woorden: praktisch alles wat je met gegevens doet is een verwerking.

Waarvoor maken wij gebruik van je gegevens?

Als payrollbedrijf nemen wij nogal wat werk uit handen van andere organisaties. Om dit werk op een zo goed mogelijke manier uit te voeren is het noodzakelijk dat we enkele gegevens van jou verwerken. Zonder gegevensverwerking kunnen we je niet aan het werk zetten, niet doorbetalen bij ziekte of bijvoorbeeld een loonsverhoging geven. Om je een beeld te geven waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben, hebben we een overzichtje gemaakt.

Wij gebruiken je persoonsgegevens onder andere om:

 • Contact met je op te nemen
 • Je arbeidsovereenkomst op te maken
 • Je gewerkte uren te registeren
 • Je verlof goed te keuren
 • Je loon uit te betalen
 • Je door te betalen als je ziek bent
 • Je gereden kilometers te vergoeden
 • Je te informeren over wijzigingen die betrekking hebben tot jouw gegevens

Wanneer verzamelen we je gegevens?

We kunnen je gegevens op verschillende momenten op verschillende manieren verzamelen. Dit doen we bijvoorbeeld op het moment dat jij je inschrijft via ons aanmeldformulier of via ons digitale aanmeldproces. Ook verzamelen we je gegevens die je doorgeeft op het contactformulier op onze website. Het verwerken van de gegevens is volgens de AVG toegestaan omdat jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Ook hebben wij enkele gegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij bijvoorbeeld aan je Burgerservicenummer dat we nodig hebben voor de loonbelastingen. Het komt ook voor dat we jouw gegevens verwerken op basis van een door jou afgegeven uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van die gegevens. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat voor gegevens verzamelen we van je?

Op het moment van aanmelden hebben we zoals zojuist is aangegeven enkele gegevens nodig omdat we anders geen arbeidsovereenkomst op kunnen stellen. Voor de aanmelding via het aanmeldformulier vragen we van jou de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Postcode/Gemeente
 • Land
 • Verblijfsadres
 • IBAN
 • BIC
 • Rijbewijs in bezit?
 • Rijksregisternummer/Bisnummer
 • Student?
 • Opleidingsniveau
 • Eerste job?
 • Medische beperking voor deze job?
 • Attest student@work.be
 • Schatting studentcontingent
 • Kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant)
 • Werkloosheidsuitkering?
 • Mindervalide?
 • Burgerlijke staat
 • Mindervalide echtgeno(o)t(e)?
 • Kinderen?
 • Minder valide kinderen?

Als je ziek bent zullen we je ook een aantal vragen moeten stellen. Van jou verlangen we dan dat je het volgende opstuurt:

 • Doktersattest

Iedere verwerking vindt plaats met tussenkomst van een van onze medewerkers en gebeurt dus niet automatisch. Wij gebruiken jouw gegevens niet om te profileren. Een voorbeeld van profileren is een bank die jouw (financiële) gegevens toetst en op basis daarvan een besluit neemt om jou wel of niet een krediet te verlenen.

Cookies

Voor een goed werkende website verzamelen wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, telefoon of ander telefonisch apparaat worden geplaatst die jou als bezoeker van onze website een volgende keer kan herkennen. Dit heeft verschillende doelen. Enerzijds zijn er functionele cookies. Zonder het plaatsen hiervan kunnen we geen werkende website aan jou laten zien. Daarnaast zijn er niet-functionele cookies. Zonder deze cookies werkt de website wel, maar kunnen we de website niet optimaliseren. Een voorbeeld van niet-functionele cookies waarvan wij gebruik maken is Google Analytics. Google Analytics laat ons onder andere zien hoeveel bezoekers wij op onze website hebben, welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe lang bezoekers op de website zitten, waar de bezoekers op zoeken en zo nog veel meer. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze website zo goed mogelijk in te richten. Hierbij is belangrijk om te weten dat deze gegevens niet te herleiden zijn naar een persoon: alle gegevens komen anoniem binnen bij ons en worden anoniem gebruikt.  Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Een ander voorbeeld is Google Adwords. Met de cookies die daarmee geplaatst worden, kunnen we advertenties plaatsen in de Google zoekmachine die op jou gericht zijn. Zo krijg je zo min mogelijk advertenties die voor jou niet van toepassing zijn. Deze cookies worden 90 dagen bewaard. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google.

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij houden je gegevens zoveel mogelijk voor onszelf. Het kan echter voorkomen dat we jouw gegevens moeten delen met andere partijen. Dit doen wij bijvoorbeeld met klanten (de inleners) waarvoor jij je werkzaamheden verricht. Het kan namelijk zijn dat in het kader van jouw werkzaamheden, de inlener contact met jou op moet nemen en de inlener daarom jouw telefoonnummer nodig heeft. Ook delen we jouw gegevens met de Belastingdienst omdat dit verplicht is vanuit de wet, bijvoorbeeld voor de loonbelastingen. Zoals in het kopje ‘Over ons’ is omschreven, delen we jouw gegevens alleen onder strikte afspraken die wij hebben vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat er voor ieder persoonsgegeven dat we bewaren, een goede reden en een grondslag is. In de praktijk hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Arbeids- en ziektegegevens: tot twee jaar na uitdiensttreding
 • Loongegevens (zoals loonbelastingverklaring en kopie identiteitsbewijs): tot zeven jaar na uitdiensttreding
 • Sollicitatiegegevens: tot vier weken na de sollicitatieprocedure
 • Indien er sprake is van een uitdrukkelijke toestemming van jou, bewaren wij de sollicitatiegegevens tot één jaar na de sollicitatieprocedure (met oog op eventuele latere functies).

Jouw rechten

Als Payroll Professionals zouden wij niet goed voor elkaar zijn als we jou niet zouden informeren over jouw rechten en hoe je die kunt uitoefenen. Daarom leggen we hieronder uit welke rechten je hebt, wat ze inhouden en hoe je er gebruik van kunt maken.

Recht op inzage

Het recht van inzage geeft jou het recht om bij ons op te vragen wat voor gegevens wij allemaal van jou verwerken. Niet meer dan logisch vinden wij. Het is immers van belang dat jij weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Als jij bij ons het verzoek tot inzage indient, verstrekken wij jou het volgende.

 • Waarom we jouw gegevens verzamelen
 • Wat voor soort gegevens wij verzamelen
 • Aan wie we dit doorgeven
 • Hoe lang we dit bewaren
 • Welke privacyrechten je hebt
 • Dat je het recht hebt een klacht in te dienen (en waar)
 • Als we zelf de gegevens niet hebben verzameld, van wie we dit hebben ontvangen

Recht op rectificatie

Uiteraard streven wij ernaar om jouw gegevens altijd actueel en juist te houden. Mocht het zijn (bijvoorbeeld uit bovenstaande verzoek op inzage van je gegevens) dat jouw gegevens niet kloppen? Wijs ons hier op zodat wij het kunnen aanpassen.

Recht op vergetelheid

In enkele gevallen kan het voorkomen dat wij op jouw verzoek de persoonsgegevens moeten wissen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de volgende gevallen:

 • Wij hebben je gegevens niet meer nodig (bijvoorbeeld als de sollicitatieperiode al meer dan vier weken geleden is)
 • Je trekt je uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in
 • Je hebt bezwaar tegen de verwerking (als je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen)
 • De verwerking onrechtmatig is (als je bijvoorbeeld uiteindelijk toch niet in dienst treedt)
 • Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Recht op beperking

Van het recht op beperking kun je gebruikmaken als je wilt dat we de gegevensverwerking tijdelijk stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld als je eraan twijfelt of de gegevens wel juist zijn, in het zeldzame geval van onrechtmatige verwerking (maar je de gegevens niet direct wilt laten wissen) of dat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Op dat moment moeten we je gegevens markeren en mogen we het niet verder verwerken.

Recht van bezwaar

Het kan voorkomen dat je bezwaar indient tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je niet wilt dat we jouw e-mailadres gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Recht van overdraagbaarheid

Veel van de gegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor de uitvoering van (arbeids)overeenkomsten. Dit geeft jou het recht op overdraagbaarheid van die gegevens. Mocht je bijvoorbeeld voor een andere werkgever aan het werk gaan, dan zorgen wij er op jouw verzoek voor dat jouw persoonsgegevens die wij hebben, worden overgedragen.

Toestemming intrekken

Mocht het zo zijn dat je een schriftelijke toestemming hebt gegeven voor een verwerking, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zorgen er dan voor dat we die verwerking onverwijld staken.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten?

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten kun je het beste een schriftelijk verzoek bij ons indienen, dus per post of e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand reageren op dat verzoek. Belangrijk is hierbij dat we er zeker van moeten zijn dat jij wel de persoon bent aan wie we gegevens mogen verstrekken en daarom voeren we een identiteitscontrole uit. Het gebruik maken van jouw rechten is in de meeste gevallen kosteloos, maar wij kunnen in uitzonderlijke gevallen een administratieve vergoeding vragen als het verzoek buitensporig of ongegrond is.

Beveiliging

Wij beschermen jouw gegevens. Dit doen wij door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen. Bij iedere verwerking kijken we naar het type persoonsgegeven, zijn dit gevoelige gegevens? Dan zorgen we voor een nog strengere beveiliging en zorgen we ervoor dat niet al onze medewerkers bij die gegevens kunnen. Onze IT-omgeving is te allen tijde actueel en onze mensen werken aan een continue verbetering van de beveiliging.

Vragen, contact en klachten

Met dit privacystatement proberen wij zo duidelijk mogelijk uit te leggen over hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Het kan echter voorkomen dat er toch nog vragen of opmerkingen zijn. In dat geval kun je contact met ons opnemen op jouw manier:

Email:
info@pprof.nl t.a.v. dhr. P. Klinkhamer

Post:
Payroll Professionals
t.a.v. dhr. P. Klinkhamer
Postbus 8203
9702KE GRONINGEN

Telefoon:
+31 50 528 18 16

Wij zorgen goed voor jouw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat je een klacht wilt indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze klacht kun je indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit en dit is conform de AVG de leidende toezichthouder aangezien Groningen (Nederland) de plaats is waar de centrale administratie plaatsvindt en waar ons hoofdkantoor is gevestigd.

Over dit privacystatement

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018 door Payroll Professionals Belgium BVBA, met ondernemingsnummer 568.513.832.

Dit privacystatement is onderhevig aan verandering. In het geval van een ingrijpende wijziging in dit privacystatement zullen wij dit kenbaar maken op de website, via www.payroll-professionals.be. De meeste actuele versie is te vinden op www.payroll-professionals.be/privacystatement.

Privacystatement Payroll Professionals Belgium BVBA in het vlaams.

PRIVACYSTATEMENT (BE – Vlaams)


Déclaration de confidentialité de Payroll Professionals Belgium BVBA